×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Credință

A spus vreodată Iisus că este Dumnezeu?

Este Iisus Dumnezeu? Investighează aceste afirmaţii interesante…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Primii urmaşi ai lui Iisus au fost convinşi că El este Dumnezeu în chip omenesc. Pavel a spus: „El este chipul Dumnezeului Celui nevăzut… în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii”. Ioan a spus că Iisus a creat lumea. Petru a spus: „toţi cei care cred în El primesc iertarea păcatelor în Numele Lui”.

Dar ce a spus Iisus despre Sine? A spus vreodată că este Dumnezeu? Absolut. Mai jos sunt enumerate câteva dintre afirmaţiile pe care le-a făcut El pe când trăia pe pământ.

Cum a sugerat El faptul că este Dumnezeu:

„Iudeii I-au zis: «N-ai nici cinzeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam!» Iisus le-a răspuns: «Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte de a fi fost Avraam, Eu sunt». Atunci au luat de jos nişte pietre ca să arunce în El. Dar Iisus S-a ascuns şi a ieşit din templu.1

„«Eu şi Tatăl una suntem». Evreii au luat din nou pietre ca să-L omoare. Iisus i-a întrebat: «V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl Meu; pentru care din aceste lucrări vreţi să aruncaţi cu pietre în Mine?» Iudeii I-au răspuns: «Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru blasfemie, pentru că Tu care eşti om Te faci Dumnezeu.»”2

„Iisus a strigat şi a zis: «Cel care crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel care M-a trimis pe Mine. Şi cel care Mă vede pe Mine Îl vede pe Cel care M-a trimis pe Mine. Eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.»”3

„După ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S-a aşezat din nou la masă şi le-a zis: «Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi, căci sunt. De aceea, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.»”4

„Iisus i-a zis: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, L-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut». Filip I-a zis: «Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de-ajuns». Iisus i-a răspuns: «De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum dar zici tu să vi-L arăt pe Tatăl?»”5

Cum S-a descris El pe Sine:

„Atunci Iisus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este Acela care se coboară din cer şi dă lumii viaţa». Ei I-au cerut: «Doamne, dă-ne totdeauna această pâine». Iisus le-a zis: «Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.»”6

„Iisus le-a vorbit din nou, spunând: «Eu sunt Lumina lumii. Cine mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lunima vieţii». Fariseii i-au spus: «Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi; deci mărturia Ta nu este adevărată». Iisus le-a răspuns, zicând: «Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturisirea mea este adevărată, căci ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi de unde vin sau unde Mă duc.»”7

„Iisus le-a spus din nou: «Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt uşa oilor. Toţi cei care au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul nu vine decât să fure, să omoare şi să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.»”8

„Atunci Marta I-a spus lui Iisus: «Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da». Iisus i-a spus: «Fratele tău va învia». Marta I-a zis: «Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă». Iisus i-a spus: «Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?» Ea I-a răspuns: «Da, Doamne, cred că Tu eşti Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.»”9

Ce a spus că a fost trimis să facă aici pe pământ:

„Iisus i-a chemat la El şi le-a spus: «Ştiţi că domnitorii naţiunilor stăpânesc peste ele şi că cei mai mari ai lor au autoritate peste ei. Între voi să nu fie aşa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul vostru. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.»”10

„El îi învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea: «Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, iar ei Îl vor omorî. Dar după ce-L vor omorî, va învia a treia zi». Dar ei nu înţelegeau aceste cuvinte şi se temeau să-L întrebe.”11

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede în El a fost deja judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu.”12

„Tot ce-Mi dă Tatăl va veni la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară. Căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis. Voia Tatălui care M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de pe urmă. Voia Celui care M-a trimis este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă.”13

Încă te mai întrebi dacă Iisus a fost Dumnezeu? Pentru a citi mai multe despre ce a spus Iisus şi pentru a înţelege de ce a venit în lume, citeşte Evanghelia după Ioan.

 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
 Am o întrebare…
Facebook

Note de subsol: (1) Ioan 8:57-59 (2) Ioan 10:30-33 (3) Ioan 12:44-46 (4) Ioan 13:12-14 (5) Ioan 14:6-9 (6) Ioan 6:32-35 (7) Ioan 8:12-14 (8) Ioan 10:7-11 (9) Ioan 11:21-27 (10) Matei 20:25-28 (11) Marcu 9:31-32 (12) Ioan 3:16-18 (13) Ioan 6:37-40


SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook